Všeobecné obchodní podmínky
Zaplacením objednávky tréninkového online programu souhlasí uživatel s níže uvedenými vzájemnými právy a povinnostmi smluvních stran jak jsou stanoveny níže.

Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb je společnost jedunavýkon s.r.o., IČ: 08716072, DIČ CZ08716072, se sídlem: Spálená 480/1, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku tréninkového online programu (dále jen „Uživatel" / „Kupující").

Předmět služby
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup ke zvolenému tréninkovému programu umístěnému v Poskytovatelem spravovaném rozhraní aplikace SugarWOD a dalším informacím a službám umístěných na serveru Poskytovatele a jeho skryté členské sekci, jejíž zpřístupnění je rovněž předmětem služby. Stává se tedy registrovaným Uživatelem.

Rozsah služby
3.1. Uhrazením ceny tréninkového online programu získává Uživatel právo přístup k objednaným službám v rozsahu kalendářního měsíce. Po jeho uplynutí je automaticky vystavena nová faktura zahrnující identické služby na kontaktní a fakturační údaje Uživatele, jejíž zaplacení opakuje předchozí proces až do doby ukončení iniciovaného registrovaným Uživatelem. 

Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu tréninkového online programu nebo Klubu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně platební kartou.

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného tréninkového online programu.

Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě tréninkového online programu včetne všech bonusů a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad
6.1. V sekci Členství na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení tréninkového online programu.

Způsob a forma platby
7.1. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2. Možnosti plateb – online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. 

7.3. Bonusy
Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

Opakované platby

8.1. Více informací na stránce Opakované platby.

Odstoupení od smlouvy a garance vrácení peněz
9.1. Za své produkty jedunavýkon s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

9.2. Při objednání tréninkového online programu má Kupující dle zákona možnost v rámci 14 dní odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

9.3. Do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy Prodávající vrátí částku plně odpovídající ceně služby.

9.4. U služeb jako jsou kempy, retreaty a podobné akce, které mají konkrétní datum, nelze odstoupit v klasické 14denní lhůtě, s čímž u nákupu takové akce Kupující souhlasí.

Práva a povinnosti Poskytovatele
10.1. Poskytovatel má povinnost nastavit registrovanému Uživateli přístupová práva k objednanému tréninkovému online programu 48 hodin po obdržení celé úhrady faktury od Uživatele umožnit mu využívat tento tréninkový online program po dobu kalendářního měsíce.

10.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k tréninkovému online programu za předpokladu, že registrovaný Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

10.3. Uživatel nemá v případě výpadku serveru či dedikované aplikace SugarWOD žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění takovýchto technických problémů.

Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele
11.1. Tréninkový online program je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit přístup k dílu v podobě přístupového hesla do aplikace SugarWOD a dílo samotné dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám. 

11.2. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu do členské sekce serveru a aplikace SugarWOD. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

11.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb.

Závěřečná ustanovení
12.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

12.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného Uživatele využijícího tréninkový online progam a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný Uživatel v rámci cvičení dle cvičícího programu v aplikaci SugarWOD vlastním přičiněním způsobí.

12.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

12.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uzživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).

12.5. Tyto podmínky užívání nabývají úcčinnosti dne 1. 3. 2020. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.