Podmínky aplikace jedunavýkon pro uživatele

Podmínky aplikace jedunavýkon pro uživatele

V těchto podmínkách jsou shrnuty práva a povinnosti, které pro tebe platí jako pro uživatele naší aplikace jedunavýkon. 

Provozovatelem a vlastníkem aplikace jsme my, obchodní společnost jedunavýkon s.r.o., IČO: 08716072, se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, Česká repulika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 115066 (budeme dál říkat jedunavýkon nebo my).

1. Definice

1.1. V celých podmínkách budeme používat pojmy, které mají následující význam:

Aplikace

je naše jedunavýkon appka, která ti umožní přístup k tréninkovým videím a dalším funkcím a díky ní se staneš součástí #GRLPWR komunity.  

Data

jsou veškeré vstupy, které jako Uživatel vložíš do Aplikace, například tvoje registrační údaje nebo fotku jako avatar.

Obchodní podmínky

jsou naše obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi námi jako jedunavýkon a tebou jako Uživatelem. 

Podmínky 

jsou tyto podmínky aplikace jedunavýkon pro Uživatele, tedy pro tebe.

Uživatel 

jsi ty! Tedy osoba, která si zakoupila náš tréninkový program, kouká na něj v naší aplikaci a cvičí s námi.

Webové stránky

jsou webové stránky jedunavýkon dostupné z adresy www.jedunavykon.cz.

Zákaznický účet

je uživatelské prostředí Aplikace, v němž Uživatelé mohou Aplikaci využívat a ve kterém jsou uložené údaje o tobě jakožto o Zákazníkovi, které můžeš prostřednictvím Zákaznického účtu měnit a upravovat.

1.2. Tyto Podmínky služby dopadají na každého Uživatele. Upravují tedy podmínky, za kterých smíš přistupovat k naší Aplikaci.

2. Autorské právo

2.1. Prohlašuješ, že pokud budeš do Aplikace něco nahrávat (jako třeba fotky nebo výsledky), tak k tomu máš veškerá práva. Jako Uživatel nám poskytuješ nevýhradní, územně a množstevně neomezenou licenci užít takový obsah, a to zejména pro naši propagaci. Budeme totiž chtít sdílet třeba na sociálních sítích, jak super ti to cvičí!

2.2. My v jedunavýkon poskytujeme tobě jako Uživateli přístup k Aplikaci prostřednictvím sítě internet po dobu trvání smlouvy mezi námi. Jedná se o poskytování Služby, která je odborně označována také jako Platform as a Service a Software as a Service. Aplikace je předmětem duševního vlastnicí nás v jedunavýkon a výhradně my a naši zaměstnanci a spolupracovníci k Aplikaci vykonáváme autorská práva. My v jedunavýkon tobě jako Uživateli neudělujeme žádná užívací práva k Aplikaci.

2.3. Bude-li za účelem přístupu k Aplikaci nezbytné stáhnout do tvého koncového dočasnou rozmnoženinu počítačového programu (například dočasné skripty), poskytujeme ti jako Uživateli nevýhradní, územně neomezenou licenci užít takovou rozmnoženinu počítačového programu na jednom zařízení, na kterém je právě spuštěna Aplikace, za účelem přístupu k ní a k využití jejích funkcí.. Taková licence se poskytuje pouze na dobu trvání relace. Licence podle tohoto odstavce je poskytována bezúplatně. Jako Uživatel nejsi oprávněn předmět této licence sdělovat veřejnosti ani distribuovat.

3. Podmínky používání Aplikace

3.1. Zavazuješ se, že budeš přístupové údaje do Aplikace chránit vlastním tělem. No ne tak úplně doslova, to zase být nemusí, každopádně měla by sis je držet v tajnosti a měly by zůstat jen tvoje.

3.2. Pokud se jako Uživatel dozvíš o tom, že došlo ke ztrátě, odcizení nebo zneužití přístupových údajů ke tvému účtu nebo že nějaká jiná, třetí, osoba porušuje podmínky pro používání Aplikace nebo pokud objevíš jakoukoliv bezpečnostní mezeru či chybu v Aplikaci, okamžitě o tom informuješ nás, jedunavýkon. Zároveň tyto informace nesmíš sdělit ani zpřístupnit jiné, třetí, osobě a také je nesmíš zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch někoho jiného.

3.3. Jako Uživatel také nemůžeš naše tréninkové plány ani jednotlivé tréninky šířit dál. Určitě chápeš, že je to naše know-how, a tak se používáním Aplikace zavazuješ, že nic z Aplikace nebudeš kopírovat, screenshotovat ani dál využívat jinak, než pro svou vlastní potřebu. Zavazuješ se, že obsah Aplikace nebudeš šířit dál a neumožníš jeho šíření jakýmkoliv dalším osobám. Pokud bys to tak udělala, tak je možný, že by nám vznikla škoda, a museli bychom ji pak po tobě chtít uhradit. 

3.4. Jako Uživatel nesmíš do Aplikace nahrávat obsah, který je výhružný, obscénní, zdraví škodlivý, pornografický nebo nezákonné povahy.

3.5. Jako Uživatel nesmíš v rámci Aplikace ukládat informace nebo umožnit přenos informací, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace někoho jiného, abys zmátl či uvedl v omyl uživatele internetu (phishing). Nesmíš taky v rámci Aplikace šířit počítačové viry, malware, trojské koně, časové bomby nebo jiné závadné aplikace. 

3.6. Jako Uživatel se zavazuješ, že žádným způsobem nebudeš narušovat či obcházet limity Aplikace, Podmínky služby nebo bezpečnostní opatření softwarového vybavení a infrastruktury jedunavýkon. Dále nemůžeš zneužít cizí údaje k účtům v rámci Aplikace a nebudeš se ani snažit získat přístup do takových částí Aplikace, ke kterým nemáš patřičná oprávnění (a i kdyby se ti možnost neoprávněného přístupu naskytla, tak ji nevyužiješ). S tím souvisí i to, že na Aplikaci nebudeš provádět kybernetické útoky. 

3.7. Jako Uživatel nebudeš úmyslně ani z nedbalosti přetěžovat Aplikaci. Prostě ji používej tak, jak by ji běžně používal průměrný člověk, který má o takový druh služby zájem. Ke cvičení! Je zejména zakázáno přistupovat k Aplikaci prostřednictvím robotů či automatizovaných skriptů (a pokud ani nevíš, jak se něco takového dělá, tak to raději ani nezjišťuj). le ani nesmíš provádět jakékoliv penetrační testování Aplikace.

3.8. Jako Uživatel neseš plnou odpovědnost za obsah Dat, bez ohledu na to, kdo Data poskytl a nahrál do Aplikace pod tvým účtem. Také zejména prohlašuješ a zavazuješ se, že máš k Datům a všem jejich součástem veškerá práva. To znamená, že je můžeš využít a že neobsahují nevhodný, nezákonný nebo jinak škodlivý obsah.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Jako Uživatel bereš na vědomí, že my v jedunavýkon neneseme v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah tebou ukládaných informací.

4.2. Jako Uživatel plně zodpovídáš za obsah nahrávaný do Aplikace.

4.3. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací, které uložíš nebo budeš šířit, bude vůči nám v jedunavýkon uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, budeme oprávněni obsah takových informací neprodleně odstranit. V takovém případě nemáš právo na jejich obnovu.

4.4. My v jedunavýkon můžeme kdykoliv, čas od času a dle našeho uvážení, bez předchozího oznámení aktualizovat softwarové vybavení nebo infrastrukturu, sloužící k provozování Aplikace a tím omezit její chod nebo běh. Tím může dojít například ke změně, vylepšení nebo modifikaci grafického uživatelského rozhraní, nebo k označení některé funkce za zastaralé a jejímu nahrazení novou funkcí. Usilujeme o to, aby Aplikace svým vzhledem, funkcemi a technickými parametry držela krok s dobou a poskytovala tobě a ostatním Uživatelům kvalitní službu.

5. Zpracování osobních údajů

5.1. Zpracování tvých osobních údajů jakožto Uživatele námi v jedunavýkon jakožto správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou dostupné z Webových stránek.

6. Závěrečná ujednání

6.1. Náš právní vztah se řídí českým právem.

6.2. Pokud kterákoliv smluvní strana, tedy buď my nebo ty, neuplatní nebo opomine uplatnit jakékoliv své právo, nevzdává se tím tohoto práva do budoucna. Takový případ mezi námi ani nezakládá zavedenou praxi.

Tyto Podmínky služby jsou účinné od 22. 2. 2022.