Staré obchodní podmínky

Staré obchodní podmínky jedunavýkon s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky
Zaplacením objednávky některého z nabízených produktů či služeb souhlasí uživatel s níže uvedenými vzájemnými právy a povinnostmi smluvních stran jak jsou stanoveny níže.

Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb je společnost jedunavýkon s.r.o., IČ: 08716072, DIČ CZ08716072, se sídlem: Spálená 480/1, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku tréninkového online programu (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“).

Užití obchodních podmínek
2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti mezi námi a vámi vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který je umístěn na internetové adrese www.jedunavykon.cz

2.2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb
3.1. Na tomto e-shopu lze objednat také služby v podobě sportovního kempů, lekcí nebo seminářů (dále jen “akce“).

3.2. Zakoupení příslušné akce v našem e-shopu se považuje za závaznou objednávku. Jakmile přijmeme objednávku, potvrdíme vám ji elektronicky do e-mailu a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi námi a vámi.

3.3. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakéhokoliv účastníka našich akcí, a to z důvodu nevhodnosti, neúčelnosti nebo nebezpečí pro další účastníky.

3.5. Po připsání platby na účet vám zašleme daňový doklad na e-mail, který jste uvedli v objednávce.

3.6. Jako pořadatelé máme právo jednostranně zvýšit cenu akce v důsledku nečekaných událostí, které mohou vzniknout v souvislosti s platbami spojenými s odběrem energií nebo jiných služeb ze strany dodavatelů. V takovém případě vás budeme o změně ceny neprodleně e-mailem informovat a vyzveme vás k úhradě rozdílu ceny. Pokud do 14 dnů od vyzvání k úhradě částku nezaplatíte, máme právo odstoupit od smlouvy a přihlášku na akci zrušit.

3.7. Vyhrazujeme si právo na provádění změn nebo zrušení sjednaných služeb (zejména místa a termínu konání, programu, obsazení pořadatelského týmu a objektu ubytování nebo i zrušení akce) v případě neočekávaných okolností, které jsme nezpůsobili vlastní vinou a které nám brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek či informací na našem webu. O jakékoliv změně vás budeme samozřejmě informovat e-mailem.

3.8. U služeb jako víkendová soustředění a podobné akce, které mají konkrétní datum, nelze od smlouvy odstoupit v klasické 14denní lhůtě, s čímž u nákupu takové akce souhlasíte. Proto si prosím dobře rozmyslete, jestli na soustředění nebo jinou akci můžete jet. V případě, že se kupující nemůže akce zúčastnit, kontaktuje prodávajícího na podpora@jedunavykon.cz

Doplňující informace
4.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Obchodní podmínky spjaté s tréninkovými programy
Zaplacením objednávky tréninkového online programu souhlasí uživatel s níže uvedenými vzájemnými právy a povinnostmi smluvních stran jak jsou stanoveny níže.

Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb je společnost jedunavýkon s.r.o., IČ: 08716072, DIČ CZ08716072, se sídlem: Spálená 480/1, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku tréninkového online programu (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“).

Předmět služby
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup ke zvolenému tréninkovému programu umístěnému v Poskytovatelem spravovaném rozhraní aplikace SugarWOD a dalším informacím a službám umístěných na serveru Poskytovatele a jeho skryté členské sekci, jejíž zpřístupnění je rovněž předmětem služby. Stává se tedy registrovaným Uživatelem.

Rozsah služby
3.1. Uhrazením ceny tréninkového online programu získává Uživatel právo přístup k objednaným službám v rozsahu kalendářního měsíce. Po jeho uplynutí je automaticky vystavena nová faktura zahrnující identické služby na kontaktní a fakturační údaje Uživatele, jejíž zaplacení opakuje předchozí proces až do doby ukončení iniciovaného registrovaným Uživatelem. 

Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu tréninkového online programu nebo Klubu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně platební kartou.

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného tréninkového online programu.

Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě tréninkového online programu včetne všech bonusů a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad
6.1. V sekci Členství na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení tréninkového online programu.

Způsob a forma platby
7.1. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2. Možnosti plateb – online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. 

7.3. Bonusy
Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

Opakované platby

ZÁKLADNÍ POJMY

Prodejcem je společnost jedunavýkon s.r.o. se sídlem Spálená 480/1, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, IČ: 08716072

Zákazníkem je osoba čerpající služby dodávané prodejcem.

Službou rozumíme tréninkové programy společnosti jedunavýkon s.r.o. (v ceně uvedené v objednávce nebo na vystavené faktuře).

Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strháváné z platební karty zákazníka.

PRAVIDLA OPAKOVANÝCH PLATEB ZA TRÉNINKOVÉ PROGRAMY JEDUNAVÝKON

S těmito pravidly opakovaných plateb je zákazník seznámen v objednávce služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.

Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.

Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka.

Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené služby. Dojde-li ke změně parametrů služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena služby a perioda platby).

7 dní před každým automatickým stržením platby z karty bude zákazník e-mailem informován o objednané službě, její ceně a termínu stržení platby. Součástí e-mailu bude faktura za objednanou službu.

Po každém automatickém stržení platby bude zákazník o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude zaplacená faktura za zakoupenou službu.

V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat. Zejména jak uhradit fakturu jiným způsobem, aby nedošlo k neočekávanému omezení služby.

Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). To provede tak, že vystavenou fakturu zaplatí jinou platební kartou ještě před automatickým stržením platby z původní karty. Karta použitá při této platbě bude autorizována pro opakované platby místo původní karty.

Zákazník může opakované platby kdykoli ukončit, a to buď přímo v administraci svého účtu JEDUNAVÝKON, nebo kontaktováním zákaznické podpory prodejce (e-mailem na adrese podpora@jedunavykon.cz).

Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Veškeré platební údaje jsou zpracovávány pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Odstoupení od smlouvy a garance vrácení peněz
9.1. Za své produkty jedunavýkon s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

9.2. Při objednání tréninkového online programu má Kupující dle zákona možnost v rámci 14 dní odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Tato lhůta se vztahuje pouze na první platbu za program, nikoliv na následující opakované platby.

9.3. Do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy Prodávající vrátí částku plně odpovídající ceně služby.

9.4. U služeb jako jsou kempy, retreaty a podobné akce, které mají konkrétní datum, nelze odstoupit v klasické 14denní lhůtě, s čímž u nákupu takové akce Kupující souhlasí.

Práva a povinnosti Poskytovatele
10.1. Poskytovatel má povinnost nastavit registrovanému Uživateli přístupová práva k objednanému tréninkovému online programu 48 hodin po obdržení celé úhrady faktury od Uživatele umožnit mu využívat tento tréninkový online program po dobu kalendářního měsíce.

10.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k tréninkovému online programu za předpokladu, že registrovaný Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

10.3. Uživatel nemá v případě výpadku serveru či dedikované aplikace SugarWOD žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění takovýchto technických problémů.

Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele
11.1. Tréninkový online program je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit přístup k dílu v podobě přístupového hesla do aplikace SugarWOD a dílo samotné dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám. 

11.2. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu do členské sekce serveru a aplikace SugarWOD. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

11.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb.

Závěřečná ustanovení
12.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

12.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného Uživatele využijícího tréninkový online progam a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný Uživatel v rámci cvičení dle cvičícího programu v aplikaci SugarWOD vlastním přičiněním způsobí.

12.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

12.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uzživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).

12.5. Tyto podmínky užívání nabývají úcčinnosti dne 1. 3. 2020. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.